19.12.07

Stad Gent financieel gezond

Enkele jaren geleden stond de vorige Gentse bestuursploeg voor een immense opdracht: de 21ste eeuw introduceren in het Gentse economische en sociale weefsel. Zes jaar later, bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 bleek dat Gent zich aangepast had aan de razend snelle technische evolutie en snel wijzigende maatschappelijke context. Dit werd bevestigd door een paarse verkiezingsoverwinning in Gent: een nieuwe uitdaging die na een jaar hard werken zijn vruchten afwerpt. Burgemeester Termont: “Het opstellen van een sluitende begroting was geen eenvoudige opdracht maar dankzij het harde werk van alle meerderheidspartijen en honderden ambtenaren kunnen wij nu schitterende resultaten voorleggen”. Schepen van Economie Christophe Peeters heeft nu dankzij het goede bestuur van de afgelopen jaren een enorme budgettaire ruime.

Gent wil in de eerste plaats iets voor zijn personeel doen, Gent heeft daar 7 miljoen euro voor over. Het aanvullende pensioen voor de contractuele werknemers stijgt met 4, 7 miljoen euro en het pensioenfonds voor de ambtenaren een injectie krijgt van maar liefst 43 miljoen euro. Daarmee zijn de pensioenen de komende 30 jaar gegarandeerd. Schepen Mathias De Clercq: “Gent wil de komende jaren actief participeren in de tewerkstelling en 6.000 nieuwe banen creëren, waarvan 1.000 in de sociale sector”. Dat kan omdat Gent 20 miljoen investeert in bedrijventerrein en wetenschapspark. Schepen De Clercq krijgt bovendien 2,5 miljoen euro om de werkgelegenheid te stimuleren.

Maar ook op andere gebieden wordt er fors geïnvesteerd. Schepen van Onderwijs Rudy Coddens: “Het departement Onderwijs investeert de komende jaren 28,5 miljoen in gebouwen, en dat bovenop datgene wat we van de overheid krijgen. Bovendien wordt er 5,8 miljoen geïnvesteerd in kinderopvang. Zo komen er de komende jaren 600 plaatsen bij, meteen goed voor 70 extra personeelsleden. Gent is vast besloten om tewerkstelling te creëren, bij de politie is er met een injectie van 38 miljoen euro plaats voor 300 extra personeelsleden. Burgemeester Termont: “Gent neemt de veiligheidsproblematiek heel ernstig. Niet dat er onoverkomelijke problemen zijn, maar voorkomen is beter dan genezen”. Voor centralisatie van de politiediensten in nieuwbouw aan de Groendreef is maar liefst 28 miljoen voorzien. Ook de brandweer krijgt een nieuwe voorpost aan de afrit van de E17 te Gentbrugge. Die komt naast het gebouw van de Federale Politie en mag 3 miljoen euro kosten. Er komen eveneens extra aanwervingen bij de brandweer.

Maar ook voor verkeersveiligheid heeft nu meer geld dan ooit in kas. Veilig fietsen mag 8 miljoen euro kosten en verkeersveiligheid 5,6 miljoen euro. Schepen Temmerman: “Als je veilig verkeer wil moet je de situatie ook grondig aanpakken. Als we nu wegen vernieuwen wordt wat in de ondergrond zit mee vernieuwd. Voor aanleg van wegen en rioleringen de komende jaren hebben we 40 miljoen klaar liggen. En om de zwakke weggebruikers beter te beschermen is er het actieplan trottoirs dat 3,5 miljoen mag kosten”. Het stadsbestuur wil tevens een groene en gezonde stad. Aanleg van parken en groen in de wijken mag 35 miljoen euro kosten terwijl voor de Gentbrugse Meersen 10 miljoen euro uitgetrokken wordt. Maar al dat groen wordt ook onderhouden, daarom wordt er 2,5 miljoen uitgetrokken voor extra personeel.

Meer en betere sportinfrastructuur is een ander aandachtspunt. Schepen Peters heeft daarbij aandacht voor sportinfrastructuur in de eigen buurt en mag heel trots zijn om 40 miljoen euro extra aan sportinfrastructuur te besteden. Het jeugdverblijfscentrum krijgt 2 miljoen terwijl er voor brandveiligheid in de jeugdlokalen 3 miljoen vrijgemaakt wordt. Natuurlijk zijn er heel wat meer zaken waar het stadsbestuur zal in investeren, maar daar wordt de komende weken meer over meegedeeld.

Guido Van Peeterssen.

18.12.07

Volvo Trucks Oostakker koopt 8 hectare om uit te breiden

Op dinsdag 18 december verkocht het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent aan Volvo Trucks een bedrijventerrein in Oostakker van ruim 74.000 m2. In het voorjaar van 2008 volgt een tweede verkoop van 6.400 m2. Het AG SOB heeft tussen de Antwerpsesteenweg, Drieselstraat, Smalleheerweg en de R4 te Oostakker ontwikkelingsgronden in eigendom die in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Afbakening grootstedelijk gebied Gent ingekleurd staan als gemengd regionaal bedrijventerrein.

Volvo Trucks liet haar interesse in de gronden blijken. De gronden bieden immers voor Volvo Trucks en voor toeleverende bedrijven de mogelijkheid om hun activiteiten uit te breiden. Een lange onderhandelingsperiode resulteerde in de verkoop van ruim 80.000 m² bedrijvengrond. Het perceel is opgesplitst in ca. 74.000 m² met bestemming gemengd regionaal bedrijventerrein en zo’n 6.100 m² die valt binnen de in het RUP voorziene bouwvrije strook. Hieronder valt de 30 meter bufferzone langsheen de R4. De uitbreiding komt rechtover de huidige personeelsparking met hoofdingang van Volvo Trucks aan de Smalleheerweg.

Door de dringende uitbreidingsbehoefte van Volvo Trucks bevindt zich op een deel van het te verkopen terrein al een tijdelijke personeelsparking. Volvo wil tegelijk met de uitbreiding een beter toegang tot het bedrijf voorzien, het bedrijf houdt rekening met de verkeersveiligheid en is vragende partij om een beter en breder fietspad. Ook de voertuigenstroom binnen het bedrijf zal vanaf volgend jaar beter verlopen.

Om de verkoop van de gronden te kunnen realiseren ondertekende het AG SOB een tweede overeenkomst om een grondruil te verwezenlijken met Welda, een gespecialiseerde leverancier van lasmateriaal, machines en gereedschappen is gelegen langsheen de Antwerpsesteenweg. Welda heeft enkele percelen die in de verkoop met Volvo Trucks betrokken zijn in eigendom. Het Stadsontwikkelingsbedrijf ruilt enkele van zijn gronden aan de Antwerpsesteenweg met de percelen van Welda. Door de ruil krijgt Welda zijn terreinen uitbreiden en wordt een duidelijke eigendomssituatie gerealiseerd. Begin 2008 zullen het Stadsontwikkelingsbedrijf en TMVW een grondruil realiseren. De gronden waar de huidige drinkwaterleiding gelegen is zal geruild worden voor gronden waar de huidige drinkwaterleiding zal komen te liggen.

Apothekers mogen geen geneesmiddelen weigeren.

Geschokt door de verklaringen van een apotheker uit Ruisbroek is de Centrale Vrijzinnige Raad tussengekomen bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers. De apotheker had in de media uitspraken gedaan waarin hij toegaf in naam van de voorschriften van de Katholieke leer geneesmiddelen af te leveren die hij als immoreel beschouwt, zoals anticonceptie, producten die gebruikt worden om euthanasie te plegen of de morning-afterpil. Hij zei dat hij zijn klanten op de hoogte bracht met een aanplakbiljet op zijn toonbank. De apotheker neemt het standpunt over dat paus Benedictus XVI onlangs herhaalde tijdens een internationaal congres van katholieke apothekers over het recht op gewetensbezwaar van de apothekers.

De Centrale Vrijzinnige Raad heeft een schrijven gericht aan de Orde der apothekers om te benadrukken dat het recht op gewetensbezwaar dat voorzien wordt door de Code van farmaceutische plichtenleer geen absoluut recht is. De continuïteit van de zorgverlening en de rechten van de patiënt moeten te allen tijde verzekerd worden, zoals geschreven staat in dezelfde Code. De praktijken die aanklaagt worden zijn verre van onschuldig. Ze betekenen een reëel afwijkingsgevaar die de fundamenten van onze democratie, die gebaseerd is op een verscheidenheid aan levensbeschouwingen en op het principe van de scheiding van kerk en staat, op de helling zouden kunnen zetten.

Sonja Eggerickx, voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen: “De Orde der apothekers heeft snel gereageerd en heeft deze interpretatie van de Code van farmaceutische plichtenleer bevestigd, zeggende dat het noodzakelijk is dat de betrokken apotheker de patiënt doorverwijst naar een confrater die voor de aflevering van het geneesmiddel kan zorgen. Bovendien zal tijdens de wachtdienst de persoonlijke overtuiging van de apotheker dienen te wijken voor het recht van de patiënt op de continuïteit van de zorgen. Met andere woorden, de betrokken apotheker zal vooralsnog verplicht zijn tot aflevering over te gaan”. Het recht op gewetensbezwaar van de apotheker mag de fundamentele rechten van de patiënt niet in gevaar brengen.

Guido Van Peeterssen.

Hoe kies ik een wagen die minder energie verbruikt?

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert dit jaar nog de “CO2–gids van de auto” en biedt een online berekeningsmodule aan op www.energievreters.be/auto . Zo bekomt u in enkele muisklikken niet alleen het brandstofverbruik en het uitstootniveau van uw huidige of toekomstige wagen, maar u kan er ook berekenen hoeveel uw nieuwe wagen op middellange termijn zal kosten. De gids vermeldt eveneens de nieuwe korting op factuur en de gloednieuwe fiscale aftrekbaarheid bij aankoop van een nieuwe bedrijfswagen.

Net zoals de vorige jaren bevat de gids een lijst van de wagens die in september 2007 op de Belgische markt beschikbaar zijn. De informatie wordt alfabetisch weergegeven en gerangschikt per merk en per brandstoftype. Er werd een gebruiksvriendelijke berekeningsmodule www.energievreters.be/auto aangemaakt zodat de kosten en de CO2-uitstoot van oude en nieuwe modellen makkelijker te berekenen en te vergelijken zijn.

De gids en de website verstrekken informatie over de nieuwe korting op factuur bij de aankoop van een zuinige auto. Die kan u een voordeel opleveren gelijk aan 15% van de aankoopprijs (voor wagens die minder dan 105 gram CO2/km uitstoten) of 3% van de aankoopprijs (voor wagens die maximum 115 gram CO2/km uitstoten). En voor firma’s worden tevens de nieuwe maatregelen voor de fiscale aftrekbaarheid van de aankoop van nieuwe bedrijfswagens uitvoerig beschreven.

De gids en de website zijn zeer populair bij mensen die een nieuwe wagen willen kopen. Dit blijkt uit de grote belangstelling die voor deze instrumenten getoond wordt sedert hun lancering. De huidige context van de stijging van de brandstofprijzen zou de belangstelling van de toekomstige koper nog meer moeten aanwakkeren. Vanaf december 2007 tot februari 2008 zal voor de gids en de website www.energievreters.be/auto een sensibilisatiecampagne gevoerd worden in de geschreven pers en op de radio.

De gids zal gratis te verkrijgen zijn bij alle concessiehouders of kan rechtstreeks op de website of telefonisch besteld worden op het nummer 02/524.97.97.

Guido Van Peeterssen.

17.12.07

Een stadhuis vol met slimme mensen.

slimstemens13Op 30 oktober zat half Gent geboeid te kijken naar ‘De Slimste Mens’ toen drie Gentenaars het tegen elkaar opnamen. Burgemeester Termont kruiste de degens met journaliste Annelies Rutten en zanger Helmut Lotti. Termont legde finaal de duimen maar het werd de plezantste uitzending ooit. Bovendien deed de burgemeester een belofte: als een Gentenaar eindwinnaar dan zou hij die plechtig ontvangen op het Gentse stadhuis. Een burgemeester heeft nu eenmaal de plicht om verdienstelijke burgers te ontvangen, en plots bleken er heel wat slimme Gentenaars te zijn. Winnares Annelies Rutten; professor Jean-Paul Van Bendegem: 5 deelnames; oud bokskampioen Freddy De Kerpel: 4 deelnames en acteur Lieven Scheire, 2 deelnames waren donderdag aanwezig voor een plechtige ontvangst. Helmut Lotti, Erik Van Looy, Rik Torfs, Liesa Naert en Sam De Graeve waren verontschuldigd.

slimstemens17Burgemeester Termont huldigde de genodigden op passende wijze. Annelies Rutten is zo te horen een bezige bij en een echte kwisser die terecht als eerste vrouw ‘De Slimste Mens’ won. Zij kreeg een bronzen beeldje en een mooie ruiker bloemen. Ook bokser Freddy De Kerpel bleek een geduchte tegenstander: hij won van journalist Walter Zinzen, professor Eva Brems en Ter Zake boegbeeld Kathleen Cools. Dat Termont de lof zong van de Gentse deelnemers, vooral van Annelies Rutten, had zo zijn reden. “Nu kan ik nu overal zeggen dat ik in mijn aflevering verloren heb van de Slimste Vrouw, dat maakt het draaglijk”. Bovendien bleef Termont erg bescheiden, op de vraag of hij ook geen hulde verdiende antwoordde hij gevat: “Een burgemeester hoeft zichzelf niet te huldigen, een plaatsje op de foto dat kan nog net”.
slimstemens05De ceremonie werd ook bijgewoond door de Gentse schepenen, zij steunen uiteraard hun medeburgers die Gent (nog eens) op de kaart zetten. Ook gouverneur Denys was aanwezig, maar hij benadrukte dat hij geen goede kandidaat zou zijn. Hij heeft naar zeggen geen goed geheugen voor dit soort zaken en evenmin de humor om kleine fouten te camoufleren. Of zou men hem volgend jaar toch vragen? De deelnemers mochten het huldeboek tekenen en kregen daarna een leuke receptie en een mooi boek over Gent cadeau. Wie een geschenk wil geven en vrienden overtuigen dat Gent een mooie stad is moet eens op zoek gaan naar Gent: Place(s) to Be.

Guido Van Peeterssen.

16.12.07

Gents Jongerenwerkplan helpt 700 jongeren aan werk

Afgelopen donderdag werd het Gentse Jongerenwerkplan afgesloten met de JWP Lounge in de Gentse Lakenhalle. Iedereen die de afgelopen jaren bij betrokken was werd er ontvangen op een leuke avond. Als opwarmer was er een bezoek aan het Belfort, een ideaal moment om Gent van bovenaf te bewonderen, en een grandioze receptie. Daarna werd er tijdens een debatavond teruggekeken op het Gentse Jongerenwerkplan. Werkgevers, beleidsmakers en partnerorganisaties vertelden vervolgens hoe het er in 2008 zal aan toegaan voor jongeren op zoek naar werk en voor werkgevers die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Sinds begin 2006 lopen in dertien Vlaamse steden en gemeenten een aantal actieplannen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, in Gent het Jongerenwerkplan genoemd. De stad Gent ondernam met behulp van een aantal partners tal van acties om laaggeschoolde jongeren aan werk te helpen en bedrijven te sensibiliseren voor dit probleem. In twee jaar tijd zijn in Gent meer dan 2.800 acties ondernomen om jonge laaggeschoolde werkzoekenden aan werk te helpen. Daarbij zijn in totaal 1.800 jongeren bereikt, 700 jongeren zijn uitgestroomd naar werk. De jeugdwerkloosheid is in Gent de voorbije twee jaar met 30 procent gedaald. Dat is iets beter dan in de rest van Vlaanderen. Het jongerenwerkplan wordt volgend jaar uitgebreid naar heel Vlaanderen en ook de doelgroep wordt ruimer

jwplounge08Voornaamste gasten waren Mathias De Clercq, schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand en Frank Vandenbroucke, vice-minister-president Vlaamse regering en Vlaams minister van Werk. Zij kregen van VRT journalist Johnny Van Sevenant een aantal vragen voorgelegd. Uit het debat bleek dat jeugdwerkloosheid een ernstig probleem is. Steeds meer jongeren haken af door slechte schoolresultaten, sociale achtergrond of gewoon gebrek aan inzicht of talent. Maar wie aan de kant blijft staan ziet het leven zinloos voorbijgaan, het belang van een job kan nooit genoeg benadrukt worden. Beide sprekers willen daar iets aan doen door jongeren te helpen een vast inkomen te verwerven.

Het structurele probleem van jeugdwerkloosheid wijst, zeker in de grote steden, op de kwetsbaarheid van jongeren die leven in de marge van de samenleving. Schepen Mathias De Clercq: “Ieder jaar beëindigen ruim 400 Gentse jongeren het onderwijs zonder kwalificatie: dit aantal moet gehalveerd worden. Veel jongeren hebben bovendien geen juist beeld van wat het is om in een bedrijf te werken: bedrijfsbezoeken en stages moeten jongeren helpen om zich te oriënteren. De meest kwetsbare jongeren worden niet of moeilijk bereikt: samen met jeugdwerkers, opbouwwerkers, integratiediensten en andere actoren moeten wij deze jongeren bereiken. Heel wat jongeren zijn bekwaam maar kampen met psychosociale problemen: hier moet een passende ondersteuning komen. Tenslotte moet er gewerkt worden aan randvoorwaarden: gebrek aan mobiliteit en kinderopvang werkt remmend op de loopbaan, ook voor jongeren”.

Minister Frank Vandenbroucke: “Na 2 jaar wordt het jongerenwerkplan veralgemeend tot gans Vlaanderen en voor alle jongeren. Bovendien mag geen enkele jongere langdurig werkloos worden zonder dat er een nieuwe kans op werk geboden wordt op werk. Het Vlaams regeerakkoord houdt in dat we elke werkzoekende voor de zesde maand bereiken met een verplicht en individueel traject op maat. Jongeren krijgen om te beginnen sollicitatietips en vacatures op maat. Solliciteren mag niet langer in het ijle gebeuren, de teleurstellingen die daarop volgen zijn niet te onderschatten”.

Guido Van Peeterssen.

15.12.07

Gentse jeugdhuizen fuiven met herbruikbare bekers

De Stad Gent wil de afvalberg bij fuiven aanzienlijk verkleinen. Daarom schenkt Gent vijfduizend herbruikbare bekers aan haar polyvalente zalen en een aantal Gentse jeugdhuizen. Schepen Mathias De Clercq: “Dit is van de voorbeelden hoe Gent werkt aan een duurzaam ecologisch beleid. Fuiven en grote evenementen zorgen voor een flinke berg afval. Vaak blijft er een hele berg wegwerpbekers en rommel achter. Deze plakkerige laag afval is niet alleen vervelend om op te ruimen, het gaat ook om restafval dat verbrand moet worden”.

guido1In de polyvalente zaal ‘Minus One’ van het JOC Rabot wordt sinds juni 2007 gefuifd met herbruikbare bekers. De stevige plastic bekers worden niet weggegooid maar gewassen en steeds hergebruikt. Behalve minder afval, bieden de wisselbekers ook nog andere voordelen: geen plakkerige dansvloer meer en een veel smakelijker pintje in een veel stevigere beker. De reacties van organisatoren en fuifgangers zijn positief. Het probleem is wel dat de bekers verdwijnen. Maar dat kan opgelost worden met statiegeld of controles aan de uitgang.

Om het succes van dit proefproject verder te zetten, heeft de Stad Gent nu nog eens vijfduizend herbruikbare bekers aangekocht. Deze worden de komende maanden geïntroduceerd in de drie andere polyvalente zalen van de Stad: het Gildenhuis in Sint-Denijs-Westrem, het Ontmoetingscentrum in Oostakker en de nieuwe polyvalente zaal in Gentbrugge, die in de zomer 2008 haar deuren opent. Later zullen ook de Gentse jeugdhuizen dergelijke bekers kunnen gebruiken. De Stad Gent stelt de bekers eenmalig gratis ter beschikking aan de zaalbeheerders. Bij verlies of beschadiging wordt per beker een bedrag afgetrokken van de waarborg die de fuiforganisator vooraf betaalt aan de zaalbeheerder.

Wie elders in Gent uit herbruikbare bekers wil drinken kan terecht bij IVAGO om gratis bekers ontlenen. Er zijn drie modellen beschikbaar: 20 cl, 25 cl en een pilsglasmodel. Je betaalt 10% van het aantal ontleende bekers cash als waarborg bij afhaling. Deze waarborg wordt terugbezorgd na aftrek van 1 euro per ontbrekende of beschadigde beker. De bekers moeten op de afgesproken datum netjes gewassen en afgedroogd teruggebracht worden. Interesse? Mail naar info@ivago.be of bel 09 240 81 11.

Guido Van Peeterssen.

14.12.07

Stad Gent wint Prijs Bouwheer 2007

Afgelopen week deelde de Vlaamse Bouwmeester prijzen uit. Bij de Prijs Bouwheer 2007 zijn het de bouwheren die in de bloemetjes worden gezet. Binnen vier categorieën waren er prijzen te verdelen, namelijk de categorieën nieuwbouw, herbestemming, publiek domein en kunst in opdracht. Bedoeling is om hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheids- opdrachten aanmoedigen en belonen. Door deel te nemen krijgen bouwheren de kans om met hun realisaties naar buiten te treden. Tegelijk is de Prijs een uitnodiging voor bouwheren om kennis uit te wisselen en om mee te denken over het bouwbeleid.

De Stad Gent stuurde vijf dossiers in, waarbij drie projecten werden genomineerd: het Groene Valleipark binnen de categorie openbaar domein, het JOC (Jongerenontmoetingscentrum) Rabot binnen de categorie nieuwbouw en het project Blinde Muren binnen de categorie Kunst in Opdracht. Uiteindelijk kaapte Blinde Muren de hoofdprijs weg. De Stad Gent wordt bekroond als bouwheer omwille van de goede opdrachtformulering en het uitgekiende project. Het project Blinde Muren was tevens een perfect voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten.

Volgens de jury was deze aanpak een zeldzaam voorbeeld van een beleid rond kunst dat uitgebouwd en effectief uitgevoerd is. De campagne om de bewoners te betrekken was succesvol en leverde waardevolle beleidsinformatie op: welke plek wil de Gentenaar aangepakt zien en welke rol kan kunst hierin spelen. Kunst en publiekswerking liggen heel dicht bij elkaar in dit project. Blijkbaar zijn er heel wat interessante plekken die kansen bieden om iets betekenisvol aan het straatbeeld toe te voegen via kunst. Belangrijk is dat de keuze gekoppeld is aan argumenten waarom mensen een bepaalde plek uitkiezen.

Vanuit het stadsbestuur was het de bedoeling om op de vele blinde muren die de stad rijk is, kunst te integreren. Blinde muren bieden kansen om iets betekenisvols aan het straatbeeld toe te voegen. De hele Gentse bevolking werd betrokken bij dit project. Via een Open Oproep konden alle Gentenaars een blinde muur in hun buurt voorstellen die ze graag door een kunstenaar aangepakt wilden zien. De vijf winnaars werden meteen de opdrachtgevers van ‘hun’ kunstproject: een werkgroep van geëngageerde buurtbewoners en andere betrokkenen formuleerde een opdracht en koos een kunstenaar die daarop kon inspelen. De dialoog tussen buurt en kunstenaar werd begeleid door bemiddelaars vanuit de vzw De Nieuwe Opdrachtgevers.

Er werden reeds vier van de vijf projecten gerealiseerd. Op 7 juni 2008 zal ook de laatste Blinde Muur, met een muurschildering van de Taiwanese kunstenaar Michael Lin, gerealiseerd worden. De vijf projecten op een rij: ‘Ergens is het beter’ van Loek Grootjans, St.-Michielsstraat 13. ‘Yellow Submarine’ van Emilio Lopez-Menchero, Trekweg, Mariakerke. ‘Mur a l’emporte pièce’ van Michel François, Jongenstragel, Gent. ‘Sluit je ogen - Bedenk je kunst’ van Jan Christensen, Papegaaistraat. ‘Titel nog onbekend’ van Michael Lin, P. De Geyterstraat, Gent, 7 juni 2008. De laureaten kunnen nu het logo Prijs Bouwheer 2007 gebruiken als keurmerk en herkenningsteken voor hun project. De laureaten ontvangen bij de prijsuitreiking een voor deze gelegenheid ontworpen kunstwerk van Honoré d’O en een driedaagse buitenlandse studiereis naar Kopenhagen in het voorjaar van 2008.

Guido Van Peeterssen.

17 Miljoen euro per jaar voor vier Vlaamse havenbedrijven

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om in overeenstemming met het Havendecreet en de bepalingen van het EG verdrag een financiële tegemoetkoming te verlenen aan de vier Vlaamse havenbedrijven (het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, het Gemeentelijk Havenbedrijf Gent, het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende en de maatschappij van de Brugse zeevaartinrichtingen) voor het uitvoeren van havenkapiteindiensten. In totaal betreft het een subsidiëring van ongeveer 17 miljoen euro per jaar.

Volgens het Scheepvaartbegeleidingsdecreet wordt de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd om binnen de perken van de begroting subsidies toe te kennen aan de havenkapiteindiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu. De subsidiebedragen worden per haven bepaald voor een periode van drie jaar, rekening houdend met de werkelijke kosten van de respectievelijke havenbedrijven, een strikt juridisch kader én een gelijke behandeling van de havens. Deze bedragen worden contractueel vastgelegd in overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de vier havenbedrijven.

Daarnaast keurde de regering een besluit goed rond projectgebonden subsidies en de medefinanciering aan de havenbedrijven. Voor volgend jaar is 25 miljoen euro voorzien voor investeringssubsidies aan de havens, Dat is ruim meer dan de subsidies die in 2006 zijn uitgekeerd voor een totaal bedrag van 14 miljoen euro.

12.12.07

Gentse kerstmarkt feestelijk geopend.

Afgelopen vrijdag werd de Gentse ijspiste feestelijk geopend door burgemeester Termont en in aanwezigheid van talrijke prominenten. Schepen Mathias De Clercq mocht de openingsspeech houden. Volgens Mathias heeft de Gentse kerstmarkt een zeer goede faam verworven, zowel in het binnen- als het buitenland. Een voorbeeldje hiervan is dat nu reeds door reisorganisaties gevraagd wordt wanneer de volgende editie zal plaatshebben. Nadien werd een rondgang door de kersmarkt gemaakt waarbij regelmatig halt gehouden werd om al het moois te bewonderen en af en toe een glaasje te drinken.

kerstmarkt04Schepen Mathias De Clercq bleek een grote fan van de kersmarkt: “Uiteraard is de locatie van het St.-Baafsplein, in dit prachtig historische kader van onze Gentse binnenstad met zijn prachtige gebouwen een uniek gegeven, zowel voor de Gentenaar als de bezoeker”. Maar het stadsbestuur waakt over de kwaliteit en het aanbod op de kerstmarkt. Met de talrijke aanvragen zou men gemakkelijk kunnen verglijden naar een puur commerciele markt, het is echter niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die maakt dat dit zo een stijlvolle kerstmarkt is.

De kerstmarkt telt 53 verkoopshuisjes. Naast de Gentse kerstartikelen en streekproducten zijn er ook diverse internationale standen met houtwerk uit Duitsland, handgemaakte geschenken uit Tjechië, Polen en Marokko, zoutlampen uit de Himalaya en prachtige kaarsen uit Denemarken. Men zal hier ook terecht kunnen voor Georgische, Roemeense en Bulgaarse wijnen. Smulpapen kunnen hun keuze maken uit onder meer Italiaanse pasta, de chocoladebar, poffertjes, gegrilde oesters en pannenkoeken.

kerstmarkt11Schepen De Clercq: “Er is dit jaar op de kerstmarkt een stand met artikelen gemaakt door bedrijven actief in de sector van de sociale economie. Deze bedrijven staan, naast de garantie voor kwaliteit, ook voor maatschappelijke meerwaarde. Het produceren van smaakvolle producten gaat hand in hand met het creëren van werk voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt en met milieubewuste en ethische productiewijzen. Als schepen van Werk zal ik de komende jaren zorgen voor meer jobs in de sector van de sociale economie”.

Bovendien heeft de dienst Feestelijkheden gezorgd voor een uitgebreid en gevarieerde animatie op en rond de kerstmarkt. En de Gentse kerstmarkt schittert dit jaar nog meer door de sfeerverlichting die daken van alle huisjes opvrolijkt en door de regenval van lichtjes aan het Belfort. Gecombineerd met het gevarieerde animatieprogramma, met de drie koopzondagen waarop de winkels hun deuren kunnen openen, doet dit het Gentse centrum leven de komende weken.

kerstmarkt08Na de rondgang ging het richting van de ijspiste die de vzw Uitbureau met de steun van de Stad Gent al voor de tiende keer organiseert. De komende dagen mogen wel bar koud zijn, ervaring leert dat het prima schaatsweer wordt. Vorig jaar trokken zo’n 26.000 personen de schaatsen aan en waagden zich op het gladde ijs. Naast de overdekte schaatspiste kan je traditiegetrouw ook de innerlijke mens versterken. Aprés ski na het schaatsen is in Gent dus perfect mogelijk.

De ijspiste werd zoals ieder jaar ingeschaatst door leden van het college van burgemeester en schepenen maar om de aandacht op het gestuntel wat te camoufleren, werd het gezelschap dit jaar vergezeld door niemand minder dan de Gentse Katrien Pauwels, schaatsicoon en juryvoorzitster van het TV programma “sterren op het ijs” om samen de ijspiste waardig in te schaatsen. De ijspiste is er nog tot 6 januari. Wie de kerstmarkt wil bezoeken doet dat best voor 24 december, want dan stopt die er mee voor dit jaar.

Guido Van Peeterssen.

Eerste indooreditie Blue Note Records Festival in Gentse Bijloke

Blue Note Records Festival en Muziekcentrum De Bijloke Gent presenteren in 2008 voor het eerst het ‘Blue Note Records Festival Indoor’ dat zal plaatsvinden op 28 februari en zondag 2 maart 2008 in de gebouwen van Muziekcentrum De Bijloke in Gent. Net als bij het bekende zomerfestival staat kwaliteit in presentatie en muziek centraal. De schitterende infrastructuur van de Bijloke leent zich bijzonder goed voor een intiem festival met aandacht voor jazzvormen waarvoor het zomerfestival te groot geworden is. Tijdens de Indoor editie zal dan ook plaats gemaakt worden voor integere, akoestische projecten en meer vrije vormen van jazz. Op donderdag 28 februari en zondag 2 maart zullen telkens twee concerten geprogrammeerd worden in de grote concertzaal van de Bijloke Muziekcentrum. Tussen deze concerten zullen in de verschillende ruimtes van het muziekcentrum akoestische concerten te beluisteren zijn waaronder veel creaties die voor dit festival werden uitgewerkt. De bezoekers kunnen daarbij een keuze maken uit het aanbod en de muziek van erg dichtbij beleven. De capaciteit van deze ruimtes is beperkt en de deuren sluiten bij aanvang van de concerten.

Op donderdag 28 februari wordt het festival op gang getrokken door Gianluca Petrella met zijn Indigo 4 project. Deze trombonist maakte afgelopen zomer reeds een gesmaakte passage op het Blue Note Records Festival en bewees dat hij de erkenning van Downbeat als meest veelbelovend talent op trombone waard is. Daarna heeft Bart Maris, in samenwerking met de programmatoren een reeks concerten voorzien waarin beeldhouwers-muzikanten centraal staan. Zelf stelt hij in het Toegangsgebouw van de Bijloke zijn installatie ‘Loops’ op. Dertig bandopnemers vormen, elk met hun eigen trompetfragment gemonteerd in een variabele stilte, een zichzelf steeds vernieuwende compositie. In het Kraakhuis presenteert hij een multimediale voorstelling voor klank en beeld, gebracht door Peter Jacquemain, Sigrid Thange en Andre Goudbeek. In de Aula staat een creatie van Zeger Vandebussche en Dirk Wouters en op de Mezannine brengen Paul van Gyseghem, Paula Bartoletti en Bart Maris een creatie.

Als afsluiter van de avond kon het festival pianist Cecil Taylor strikken. Taylor staat, naast Ornette Coleman, bekend als een van de grondleggers van de free jazz. Zijn energieke en ritmisch complexe muziek is uitdagend en fascinerend. Zijn gebalde pianospel met sterke aanslag kan bij een eerste confrontatie moeilijk te verwerken zijn maar zijn baanbrekende werk en de rijke gelaagdheid maken hem tot een van de absolute grootmeesters in het genre. Zijn speeltechniek wordt vaker vergeleken met drums en percussie dan met andere pianisten en heeft zowel wortels in de moderne klassieke muziek als in jazz. Op het Blue Note Records Festival Indoor zal hij solo aantreden. Dit is een bewuste keuze aangezien hij een van de weinige muzikanten is die solo beter tot zijn recht komt dan in duo of trio waar hij ruimte moet geven aan andere muzikanten.

Zondag 2 maart zullen Stefano di Battista en Baptiste Trotignon de spits afbijten. Di Battista, een van de meest boeiende artiesten op de Europese scène, opende het allereerste Blue Note Records Festival. Hij gaf toen al, letterlijk na een ouverture van bliksem en donderslag een schitterend concert. Trotignon leverde dit jaar een fantastische plaat af waar ook onze eigen Dré Pallemaerts op meespeelt. Dit duo zal ongetwijfeld zorgen voor een beklijvende start van de dag. Daarna is het de beurt aan de gastprogrammatoren van CiCliC. Een muziekcollectief, een ‘opnamelabel’ en een platform voor jazz en experimentele muziek met thuisbasis in Gent. De drijvende krachten achter CiCliC, drummer Giovanni Barcella en gitarist Eli Van de Vondel, stellen een reeks creaties voor waarin filosofie en muziek elkaar raken. Het “Krypthos Kwartet”, duo Erik Thielemans en Eli Van de Vondel en duo Heleen Van Haegenborgh en Estrer Venrooy vinden elkaar op drie podia in het Kraakhuis.

Op de Mezzanine brengen drie zangeressen met “Weaving with Saliva” een spraakverwarrende discussie, begeleid door elektronica. In de Aula brengt Giovanni Barcella, samen met Pierre Bernard, Sylvie Strosser, Irene Aebi en Berlinde Deman Sofocles' Antigone. Een tragedie over de liefde en over de eeuwige idioterie van de macht in een versie voor 5 instrumenten, elektronica en recitatieve stemmen. Op de videoschermen in de Foyer zal videoproject “Dark Speeches” van Lazara Rosell Albear te zien zijn. Het festival wordt afgesloten door Steve Kuhn trio & Sheila Jordan. Sheila Jordan bracht met Portrait of Sheila Jordan in 1963 een van de beste vocale CD’s ooit op het Blue Note label uit. In de jaren zeventig werkte ze voor het eerst met Steve Kuhn. Deze pianist werd bekend door zijn samenwerking met legendarische muzikanten als Stan Getz, Kenny Dorham en John Coltrane.

Praktisch: een dagticket kost 20 euro, een tweedagenpas 35 euro en kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. Tickets zijn enkel te verkrijgen via Ticketbureau De Bijloke, Jozef Kluysskenstraat 2 te Gent. Tel 09/269.92.92. Er kunnen geen plaatsen gereserveerd worden voor de concerten geprogrammeerd door Bart Maris en CiCliC. Eens de zaaltjes vol zitten, of bij aanvang van het concert, gaan de deuren dicht tot het einde van het concert (Kraakhuis en Aula) in de open ruimtes is vrije circulatie wel mogelijk natuurlijk. Voor de optredens in de concertzaal zijn er niet genummerde zitplaatsen voorzien. De maximumcapaciteit per avond is 1.050 personen. Meer informatie via www.bluenoterecordfestival.com en www.debijloke.be

Guido Van Peeterssen

Nieuw duurzaam bedrijventerrein voor Gent.

In 1983 kocht Domo het textielbedrijf Fabelta Zwijnaarde over en werd daarbij opgezadeld met een zwaar vervuilde stortplaats: het Eilandje. Dank zij FASIVER werd dit terrein van 42 hectare gesaneerd en zijn de gronden nu geschikt als bedrijfsterrein. De stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen gaan het terrein nu ontwikkelen tot een polyvalent havengebonden bedrijventerrein. Maandag werd het inrichtingsplan voorgesteld door initiatiefnemers Domo Real Estate, de Stad Gent, de provincie en de NV Waterwegen en Zeekanaal. In 2011 worden de eerste bedrijven verwacht.

voorstellingeilandje1Het terrein wordt nu eerst 5 meter opgehoogd met gerecycleerde baggerspecie. Tijdens de werken wordt een tijdelijke verwerkingsinrichting voor baggerspecie ingericht, waardoor het Vlaamse Gewest de nodige baggerwerken aan de Bovenschelde, de Ringvaart en de Gentse binnenwateren kan laten uitvoeren. Even zag het er naar uit dat het project op de klippen zou lopen toen milieuverenigingen klacht indienden en de werken lieten stilleggen. Een kapitale fout die hen nu zuur zou kunnen opbreken want de schade loopt in de miljoenen. Nu de vergunning eindelijk in orde is worden de Vlaamse waterwegen eindelijk weer uitgebaggerd.

Schepen Mathias De Clercq: “Het is de bedoeling om hier een aantrekkelijk en duurzaam bedrijventerrein aan te leggen. Er is plaats voor een combinatie van logistiek en kennisbedrijvigheid, een deel van het terrein word open gehouden voor toekomstige ontwikkelingen. En er komt een groenzone van 11 hectare”. Door zijn ligging richt het bedrijventerrein zich ook op watergebonden activiteiten en door een nog aan te leggen aansluiting met de R4 en de nabijheid van de E40 is de ontsluiting optimaal. Voor fietsers en voetgangers is er een nieuwe brug over de Ringvaart voorzien. Het nieuwe bedrijventerrein moet model staan wat betreft duurzaamheid. Dit impliceert een aantal verplichtingen naar bedrijfsparkmanagement, energieprestaties, CO2 uitstoot, gemeenschappelijke voorzieningen en zo meer.

Gedeputeerde Marc De Buck: “Ook de provincie is partner in dit project, Oost-Vlaanderen is een zeer sterke kennisregio en een logistieke topregio. Dit zijn troeven die wij met dit terrein maximaal willen uitspelen”. De provincie richt zich op het aantrekken en ontwikkelen van (hoogtechnologische) bedrijven en het promoten van Oost-Vlaanderen anderzijds. Binnen enkele jaren moeten hier 1.800 tot 2.100 mensen werken. Er zijn gesprekken met De Lijn aan de gang om het gebied te ontsluiten, voorlopig met bussen. Men bestudeert ook het doortrekken van de tram 20-21 tot Zwijnaarde en verder tot aan het Eilandje. Dringender echter is het doortrekken van de R4 tot een volwaardige ringweg rond Gent. Het is de R4 die de belangrijkste toegangsweg tot het Eilandje moet worden.

Schepen Temmerman: “Bedrijven zullen zich op het Eilandje kunnen vestigen indien er voldoende ruimte is en indien zij aan zes voorwaarden voldoen. Daar zitten een aantal verplichtingen in zoals tewerkstelling, deelname in het parkmanagement en een duurzaamheidsscan”. De verbinding met de binnenvaart via de Schelde en de Ringvaart, de aanwezigheid van hoogtechnologische bedrijven, de aantrekkelijke aanleg van het bedrijvenpark en de vlotte bereikbaarheid moeten garant staan voor een snelle invulling van de aanwezige percelen.

Guido Van Peeterssen.

11.12.07

Stad Gent heeft beste website

Van de 308 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten heeft Gent de beste website. Dat blijkt uit de eGov Monitor Lokale Besturen 2007. Deze jaarlijkse doorlichting van 327 steden en gemeenten door Indigov leert dat algemeen gesproken de kwaliteit van de gemeentelijke sites wel verbetert, maar erg langzaam. Dit jaar staat Gent op nummer één in de ranking. De Oost-Vlaamse stad heeft haar site knap vernieuwd en scoort op elke onderzochte index met best practices. De Gentse site biedt een grote hoeveelheid informatie en diensten via meervoudige zoekstructuren aan. Toch blijft hij ondanks een massaal aanbod aan informatie gebruiksvriendelijk en trendy.

Als grootstad heeft Gent duidelijk fors geïnvesteerd in de site, maar het resultaat getuigt ook van een goed doordachte visie. Niet alle steden en gemeenten kunnen dezelfde middelen inzetten. Maar onderstaande top 10 uit de eGov Monitor Lokale Besturen 2007 illustreert dat gemeenten als Kampenhout of Lennik met beperkte mogelijkheden toch opmerkelijke resultaten behalen. Neem nu Zwijndrecht, dat dankzij een totaal vernieuwde website vanuit het niets naar de tweede plaats springt. Ook andere kleinere gemeenten als Edegem of Zwalm gooien hoge ogen met hun eLoket. De provincie Limburg heeft geen enkele gemeente in de top 10. De Top 10 is beschikbaar op www.pressreleases.be.

De meest verontrustende vaststelling noemen de onderzoekers de afwezigheid bij een meerderheid van gemeenten van een welomlijnd beleidsplan voor de invoering van nieuwe informatietechnologieën. Het maakt daarbij zelfs geen verschil of het om interne of externe (ICT naar burgers en bedrijven) beleidsplannen gaat. Nochtans blijkt uit de enquête van Indigov bij de lokale politieke verantwoordelijken dat 37 % eGovernment een hoge beleidsprioriteit noemt en slechts 15% er een lage tot zeer lage prioriteit aan verleent. Verder vormen de uitbouw van een eLoket en de elektronische dienstverlening nog grote pijnpunten. Meer dan 40% van de lokale besturen heeft nog geen eLoket. Kwaliteit en aanbod van de meeste bestaande eLoketten zijn bovendien maar magere beestjes.

De gemeenten boeken gelukkig ook vooruitgang. Het gebruik van de website als (multimediaal) nieuwsplatform verbetert. Zowel in zachte (vrije tijd, cultuur en toerisme) als in harde sectoren (lokale economie) nam het aanbod aan informatie gevoelig toe. Er kan veel meer gemaild worden van burger naar bestuur en omgekeerd. Heel wat lokale besturen verkennen ook de nieuwere populaire internettoepassingen als web-TV, YouTube, Google Maps of Skype. Nog enkele opmerkelijke bevindingen: gemeenten willen meer ondersteuning vanwege de hogere overheid, op drie vlakken. Vastleggen van standaarden voor een vlottere interbestuurlijke data-uitwisseling, aanbieden van concrete toepassingen en bouwstenen om applicaties op maat te configureren en tenslotte kennisgerichte ondersteuning. De gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest scoren zwakker dan de gemeenten uit het Vlaams Gewest.

Eén derde van de besturen heeft geen dienst met specifieke verantwoordelijkheid voor ICT, bij de gemeenten met minder dan 15.000 inwoners loopt dit op tot meer dan de helft. Meer dan 60% van de besturen zal ook in 2008 maximaal kunnen terugvallen op 1 voltijdse ICT medewerker. Voor bijna de helft van de besturen is het ICT budget voor 2008 geplafonneerd op 100.000 euro. Grote besturen geven per inwoner (33 euro) meer uit aan de website dan kleine (9 euro). De volledige studie met resultaten van de doorlichting van 327 stedelijke en gemeentelijke websites én bevraging lokale politieke verantwoordelijken kan besteld worden bij Indigov, anne.struyven@indigov.be Prijs: 275 euro (excl. 6% BTW). Gemeentebesturen ontvangen naast het algemene rapport ook gratis een maatrapport.

Guido Van Peeterssen.

Gentblogt is de beste groepsblog

Maandagavond werd Gentblogt door de lezers van Clickx magazine uitgeroepen tot beste groepsblog. Vorig jaar won Gentblogt al de Bwards, of de Belgian Blog Awards, en met deze prijs van het magazine Clickx bestendigt de Gentse stadsblog zijn plaats als belangrijk medium in de stad. Gentblogt is uniek om verschillende redenen. Zo zijn er stapels reviews en besprekingen over het culturele leven in Gent, en voor sommige zaken is Gentblogt gewoon zowat de referentie geworden: het Blue Note Records Festival en jazz in het algemeen vinden er een internetthuis, de Literaire Lente en het Filmfestival . Tijdens de Gentse Feesten wordt het team uitgebreid , afgelopen zomer tot meer dan vijftig, en is de site zowat incontournable, zelfs in die mate dat ze dit jaar de artikels leverden voor Gentsefeesten.be.

Gentblogt heeft een dagelijkse Foto van de dag . Lezers kunnen er terecht voor de Gentse actua, die elke dag ook weer druk becommentarieerd wordt: een bloemlezing uit de nationale en regionale media, maar steeds meer ook eigen berichtgeving. Gentblogt is naar verschijningsvorm een weblog: artikels met commentaar erop, omgekeerd chronologisch gesorteerd. Naar inhoud en (interne) werking is het misschien meer een magazine, met een redactie en vergaderingen en planning. Maar het allebelangrijkste is dat Gentblogt bovenal een community is: in de commentaren op de artikels wordt gediscussieerd en geargumenteerd en wie deze conversaties een paar dagen volgt, merkt al snel dat de lezers van Gentblogt én de redactie een echte, hechte internetgemeenschap vormen. Dat gaat zelfs zo ver dat het stadsblog financieel overleeft dankzij die community: tientallen en tientallen vrienden van Gentblogt helpen de site de eindjes aan elkaar knopen.

Gentblogt bestaat binnenkort drie jaar. Elke dag staan er boeiende, interessante, grappige artikels op. Er zit geen groot bedrijf achter Gentblogt, geen instelling of overheid: iedereen van de redactie heeft een job, vaak zelfs meer dan één. Niemand wordt betaald voor wat hij doet, iedereen werkt op vrijwillige basis. Het lijkt soms allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het niet: er is discussie op Gentblogt, maar er is geen echte ruzie. De redactie probeert in alles wat ze doet principes te volgen: onafhankelijk, maar steeds geëngageerd; kritisch, maar niet cassant, en met respect voor alle betrokkenen. Een formule die blijkt te werken.

8.12.07

Feestelijk ontvangst voor Gentsche Sosseteit op Gentse stadhuis

sosseteit25jaar2Vrijdagavond werd het bestuur van de Gentsche Sosseteit feestelijk ontvangen door burgemeester Termont op het Gentse stadhuis. De Sosseteit werd 25 jaar geleden opgericht in café ’t Tempelierke. Bedoeling is de Gentse moedertaal in stand te houden en contacten te leggen met Gentenaars in het buitenland. In 1982 startte de Sosseteit met de uitreiking van gekende “Handjses” aan verdienstelijke Gentenaars. De vereniging groepeert onder haar leden heel wat gekende Gentenaars en die vinden het een hele eer om vereeuwigd te worden met de afdruk van hun hand in gips door handsjesgieter Benjamin Depuydt.

sosseteit25jaar6Burgemeester Termont verwelkomde het gezelschap van harte en liet niet na te benadrukken hoe belangrijk het werk van de Sosseteit wel is voor het Gentse dialect (zeg maar taal) en de vele werk dat de Sosseteiters wel verrichten voor het instandhouden van het dialect in het algemeen. De drukke agenda, de talrijke activiteiten en de steun van talrijke prominenten tonen hoe belangrijk het werk van de Sosseteit wel is. De burgemeester was ook verheugd te horen dat de Gentsche Sosseteit nu ook een jongerenafdeling had en huldigde schepen van Jeugd Mathias De Clercq om de kar van de Jong Sosseteiters te trekken zodat men niet bevreesd moest zijn dat er binnen 25 jaar niemand zou opdagen om 50 jaar Gentsche Sosseteit te vieren.

sosseteit25jaar11Voorzitter Eddy Levis bedankte de burgemeester op zijn beurt voor het hartelijke welkom op het stadhuis en benadrukte het belangrijke werk dat de vele medewerkers achter de schermen verrichtte. Maar ook de vele Gentenaars en sympathisanten die steeds weer opdagen voor de talrijke evenementen en zo de Sosseteit springlevend houden. Ook de verschillende stadsdiensten die meehielpen de evenementen te ondersteunen werden niet vergeten. Om de burgemeester te danken voor zijn sympathie en steun voor alle Gentenaars kon de voorzitter het niet nalaten een passend geschenk te overhandigen. Daarom kreeg burgemeester Termont een anoniem “handsje” overhandigt. Eddy Levis: “t Es een anoniem ‘Handsje’, ‘k wete zelve nie van welkste Genteneere da onzen handsjesgieter ‘t afgegoten hee, moar noar anleidinge van ons 25 joar geve’k het u, als burgervoader, mee veel plezier, in noame van de Gentsche Sosseteit”. Het kistje met de anonieme afdruk draagt de tekst: “1982-2007 25 joar Gentsche Sosseteit. Wij zijn van Gent en wij loaten da geren hure! Plechtig overhandigd aan ‘t stadsbestuur noar aanleidinge van de fiestelijk ontvangste op ‘t stadhuis, uit grute liefde veur Gent, zijn sappige toale en zijn volksche culture Gent, de 7en december 2007 Eddy Levis, presedent”. Link: http://www.sosseteit.centerall.com

Guido Van Peeterssen.

Nieuwe brochure Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen

Dat er heel wat te ervaren en te genieten valt in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen wordt duidelijk gemaakt in de nieuwe brochure die het natuurreservaat in al zijn pracht toont. In deze brochure spelen foto’s de hoofdrol. Zij brengen het natuurreservaat in zijn verschillende facetten in beeld. Korte stukjes tekst over het landschap, het gevoerde beheer en de rijkdom aan planten en dieren, vullen het verhaal aan. In het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen zijn drie wandelpaden uitgestippeld. Op de laatste bladzijde van de brochure worden ze in kaart gebracht.

Wie het verhaal in en achter het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen in het veld wil ontdekken, is welkom op zaterdag 26 januari 2008. Om 15 uur start een gratis wandeling aan de hoofdtoegang in de Driepikkelstraat 32 in Mariakerke (tot omstreeks 17 uur). Ook rolstoelgebruikers kunnen deelnemen. Het gebied en de brochure worden dan aan de bezoekers voorgesteld. De wandeling is gratis, maar reserveren is wel noodzakelijk. Dat kan vanaf donderdag 14 januari 2008 via Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur).

De brochure over het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen is gratis te verkrijgen bij de Milieudienst (in het stedelijk natuurcentrum en in Gentbrugge), in de Stadswinkel (Administratief Centrum, Wilsonplein), in het infokantoor van de Dienst Toerisme, in het dienstencentrum van Mariakerke en bij Natuurpunt Gent. Link: http://www.gent.be/bourgoyen-ossemeersen

Guido Van Peeterssen

7.12.07

Verhofstadt krijgt 1ste prijs voor boek over Europa

Premier Verhofstadt heeft voor zijn essay ‘De Verenigde Staten van Europa’ de 1ste prijs voor het Europees Boek gekregen. Hij ontving de prijs van 20.000 euro woensdagavond, 5 december, in het Europees Parlement. De jury bestaande uit een tiental Europese journalisten verkoos het boek van Verhofstadt boven dat van de Franse Sylvie Goulard. In het manifest geeft premier Verhofstadt een diagnose van de Europese crisis en houdt hij een pleidooi voor een sterk Europa.

Verhofstadt schreef zijn essay na de negatieve referenda in Frankrijk en Nederland over de Europese grondwet. Het is een stevig pleidooi voor een doorgedreven Europese integratie. Zo verdedigt Verhofstadt een kerneuropa, dat rond de landen van de eurogroep zou worden gevormd. Het boek werd eind 2005 door Houtekiet uitgegeven, kost 10 euro en is ondertussen al in een tiental talen gepubliceerd. Link naar de uitgever: http://www.houtekiet.com

Guido Van Peeterssen.

6.12.07

Gentsche Sosseteit 25 jaar jong.

De Gentsche Sosseteit is een vereniging die het Gentse dialect promoot en tal van activiteiten heeft over Gent en het Gentse dialect. Wie op hun website aanklikt zal zien dat de Sosseteit een gevulde kalender heeft. De bekendste activiteit is de uitreiking van de “Gentsche Handsjes” aan verdienstelijke Gentenaars waar iedere zichzelf respecterende Gentenaar aanwezig is. Is het niet voor de laureaten, de sprekers en het programma, dan wel voor de langst uitlopende receptie van t’stad. Maar vooraleer het zo ver is worden de Sosseteiters voor hun vijfentwintigste verjaardag nu komende vrijdag nog eens uitgenodigd op het stadhuis. In elk geval: met burgemeester Termont er bij zal er daar op het stadhuis een stevig woordje Gents ‘geklapt’ worden.

handjes06 Voorzitter Eddy Levis mag nu al terugblikken op een gevuld jaar. Er was de aanwezigheid op de Negende Dialectendag in het Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen met als thema “Kinderspele”. Op 23 maart staken 170 man hun voeten onder tafel ter gelegenheid van het Groot Galabanket. De jonge schepen Mathias De Clercq mocht zich laten zien en horen, kwestie van te bewijzen dat hij waardig lid van de jong-sosseteiters is. Op 11 september kregen twee Gentenaars die in het buitenland verdienstelijk werk leveren en tegelijk Gents ambassadeur zijn benoemd tot ‘pion’. Voorzitter Eddy Levis: “Het bestuur koos wel overwogen voor Frederick Haentjens, consultant in Saoudi Basic Industries, kwestie van de oliedollars opnieuw naar Gent te laten vloeien. Daniel Verschatse, ingenieur astrofotograaf, voor de voorbeeldige manier waarop hij vanuit Santiago de Chili naar de sterren tuurt”. Wellicht hopen ze in Gent dat er ooit een ster hun naam krijgt.

Maar het grootste evenement is wel de uitreiking van de “Gentsche Handsjes”. Uitzonderlijk zijn er dit jaar vier laureaten. Een goede traditie is wel dat de laureaten zelf niet veel mogen zeggen. Die (soms delicate) taak is voor de inleider, een goede kennis die meer weet te vertellen over de laureaat. Illustrator Leon De Keyzer, die dit jaar de karikatuurtekeningen van de vier laureaten maakte, zal John Van Hulle inleiden. John is de man die sinds 1989 alle cartoons en tekeningen voor de Sosseteit maakt. Eregouverneur Herman Balthazar mag zijn goede vriend en ereburgemeester Frank Beke huldigen. De twee vullen elkaar goed aan: Herman kan goed en lang spreken en Frank is nu eenmaal over wie men veel goeds te zeggen heeft. Voormalig hoofdcommissaris Etienne Van Bever mag dan weer collega Karel Mortier huldigen als de man die nog altijd op zoek is naar het Lam Gods. Acteur Claude Marissael mocht in zijn leven als chef protocol veel belangrijk (en schoon) volk ontvangen op het Gentse stadhuis. Maar in tegenstelling tot zijn acteerprestaties op het toneel stond Claude op het stadhuis nooit op de eerste rij. Actrice Sonja Gyselinck kent Claude Marissael goed genoeg om hem op feestelijke wijze op de eerste plaats te zetten.

handjes03 Voorzitter Eddy Levis kreeg dit voorjaar trouwens goed nieuws toen een groepje jonge twintigers met de Jong Sosseteiters op de proppen kwam. Na 25 jaar kreeg de vereniging eindelijk eens nieuw bloed. Frederic Hautekeete, Isaline Van de Velde, Carl De Decker en Mathias De Clerck maakten meteen 25 nieuwe leden. Het moet gezegd worden dat Jong Sosseteiters slechts 5 euro lidgeld betalen en daarmee een hele reeks activiteiten kunnen volgen. De meest gekende activiteit daarvan is de uitreiking van de “Gentsche Handsjes” op 18 december in Muziekcentrum De Bijloke te Gent. Wie nog geen lid is kan gratis binnen als hij die avond zijn lidkaart voor 2008 koopt. Welkom op de seit van de Sosseteit.

Guido Van Peeterssen.

5.12.07

Vijftiende Gentse Massacantus op Sint-Pietersplein

Op 12 december vindt voor de vijftiende keer op rij een samenwerking plaats tussen de grootste Gentse studentikoze koepels. Niet minder dan 1.500 studenten zullen er op het Gentse Sint-Pietersplein verbroederen met hun collega’s uit alle Vlaamse Studentensteden. Op de tonen van de studentenfanfare zullen de aanwezigen talrijke studentenliederen luidkeels meezingen tijdens de 15de massacantus. De kelen dienen hiervoor natuurlijk ook gesmeerd te worden en daar zit sponsor Rodenbach voor iets tussen. Ook de Stad Gent en Universiteit Gent steunen dit grootse studentenevenement.

Wat in 1994 nog een schuchtere poging was, in intussen uitgegroeid tot dé topper op de studentikoze kalender: de Massacantus. Wie nu in Gent studeert, kan zich de tijd zonder Massacantus niet voorstellen, maar de Massacantus is een tamelijk recente traditie. Alles begon met een uit 1989 daterende tafelzetter ter promotie van de laatste SK Massacantus die samen met talloze andere souvenirs het kot van Koen Vossaert opfleurde. Het was immers dat kartonnen kleinood dat de initiatiefnemers op het idee bracht deze oude traditie nieuw leven in te blazen. Op 10 maart 1994 kwamen alle clubs van het FK (de koepel van de faculteitskringen van de RUG), het SK (de koepel van de streekclubs en hogeschoolclubs) en het HK (koepel van de studentenclubs van de universitaire homes) samen komen voor een Massacantus.

De rector had een grasveld aan De Sterre toegezegd, maar spijtig genoeg wees de huisbewaarder het verkeerde deel aan. Een peperduur testveld voor vreemdsoortige grassen werd tot de laatste zode gras omgeploegd door vrachtwagens die zich vastreden. Goed voor een meter dossiers op bij de Dienst Gebouwen, maar de 550 aanwezigen vonden de Massacantus na 63 vaatjes Rodenbach op zijn minst gezegd geslaagd. Een jaar later werd het Floraliapaleis verbouwd tot een uit 5.500 bierbakken bestaande burcht. Het werd een overrompeling: 1.100 cantusgangers vonden de weg. Eén detail was echter niet zo goed uitgewerkt: de verwarming. Met verkleumde handen trachtten de commilitones de blaadjes van hun liederenboek om te slaan en hun net niet bevroren bier naar binnen te werken, slechts de helft bleef tot het einde dapper tegen de vrieskou strijden.

Het daaropvolgende jaar werd midden in de immense Floraliapaleis een tent geplaatst. Alle geslaagde elementen van de vorige Massacantus overgenomen: de bierkoningverkiezing, de bierpotten, het orkest, de fanfare, de soms zeer nauwe samenwerking met de confraters van het Winternachtcomité. 850 studenten slaagden erin om in een kleine vijf uur gemiddeld 3,5 liter Rodenbach door de keel te jagen. De vijfde cantus werd die met de stroompanne. Drie kwartier lang werd in het pikdonker gezongen, gedanst en gedronken op de vrolijke tonen van de Studentenfanfare Unplugged. Maar het Floraliapaleis kreeg een nieuwe bestemming zodat de Massacantus naar een nieuwe locatie op zoek ging. De keuze viel op het ICC. Beton in plaats van een gezellige tent en een beperking tot 1800 man. Er zijn nu elf edities achter de rug en Gent mag best fier zijn op zijn Massacantus. Los van een avondje dikke leute en ambiance, heeft de Massacantus de verschillende konventen ook dichter bij elkaar gebracht. Link: www.massacantus.be

Guido Van Peeterssen.

4.12.07

Gloria, een cd van stadscomponist Dick van der Harst

In 2007 stelde Gent voor de tweede keer een stadscomponist aan. Niet meteen een gemakkelijke keuze, want een stadscomponist moet een zo groot mogelijk deel van de Gentenaars aan te spreken. Hij moet niet alleen professioneel maar ook toegankelijk en veelzijdig zijn om zoveel mogelijk mensen in de stad met zijn muziek te boeien. Gent vond een pasklaar antwoord op deze moeilijke vraag in de persoon van Dick van der Harst, een muzikale duizendpoot. Hij is vooral bekend als huiscomponist van LOD, productiehuis voor muziek en muziektheater.

Speciaal voor de komende feestdagen heeft Dick van der Harst een reeks eindejaarsliederen bewerkt en in zijn eigen fascinerende stijl omgezet. Op zich al een hele prestatie, maar wel heel bijzonder is dat deze liederen uit verschillende, vooral Zuid-Europese culturen afkomstig zijn, naast enkele van bij ons. Dat Italianen, Spanjaarden en wijzelf dergelijke liederen hebben ligt voor de hand. Maar een Sinterklaaslied uit Turkije is misschien wel nieuw. Deze liederen, uitgevoerd door vier muzikanten en gezongen door vier zangeressen, zijn verzameld op de cd ‘Gloria. In Kerst- en Klaastijden’. Hiermee richt de Gentse stadscomponist Dick van der Harst zich voor de eerste keer naar het héle Gentse publiek.

De cd is niet enkel te koop; de liederen zullen ook in het Gentse te horen zijn. De kerstmarkt op het Sint-Baafsplein is uiteraard de uitgelezen locatie om deze cd aan het brede publiek te laten horen, maar ook in de Langemunt, het shopping center aan de Zuid, de bibliotheek, het Administratief Centrum en op de wachttonen van de telefoonlijnen van de Stad Gent zal de cd te horen zijn tijdens de sinterklaas- en kerstperiode. De stadscomponist brengt de Gentenaars bovendien een instrumentale live uitvoering van de Glorialiederen op de nieuwjaarsreceptie op het Sint-Baafsplein. Daarmee krijgen de Gentenaars een origineel muzikaal cadeau gepresenteerd, een Gents product met internationale roots, gemaakt door de Gentse stadscomponist. Een unicum, dat aantoont hoe Gent op een leuke en waardevolle manier met muziek in de stad omspringt. En vooral: een niet te missen cadeau-idee voor kerst en nieuwjaar.

Praktisch: de CD ‘Gloria. In Kerst – en Klaastijden’ is een coproductie van de Stad Gent en het LOD, productiehuis voor muziek en muziektheater. Te koop tegen 10 euro in de Stadswinkel, Administratief Centrum Wilsonplein te Gent, van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, op woensdag tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 11.30 uur, het toeristische infokantoor in het Belfort en Fnac. De muziek kan ook beluisterd worden op websites www.gent.be/cultuurcentrum en www.lod.be

Guido Van Peeterssen.

Conferentie cannabisteelt in de Lage Landen te Gent

Maandagavond werden de deelnemers van de internationale conferentie over cannabisteelt in België en Nederland ontvangen op het Gentse stadhuis. Het congres brengt specialisten uit diverse disciplines samen om een breed maatschappelijk debat over drugsgebruik op gang te brengen. Organisator professor Tom Decorte: “Tot op heden werkt iedereen op zijn eigen gebied en volgens zijn eigen methode, bovendien voert iedereen zijn eigen debat en volgt zijn eigen weg: hulpverlening, politiek, politioneel en zo meer”. Het debat in het Universitair Pand te Gent wordt op wetenschappelijke basis gevoerd en moet de complexiteit van het probleem bloot leggen. Professor Decorte:” We zijn al 30 jaar bezig met het probleem, maar er is nog steeds geen oplossing in zicht. Blijkbaar faalt de repressieve aanpak: het is een grote economische sector die steeds weer nieuwe kandidaten vindt om het gat in de markt te vullen”.

Wordt er ook een debat vóór of tegen drugsgebruik gevoerd? Professor Decorte: “Als je het drugsgebruik niet kan tegenhouden kan je wel proberen de schade te beperken. Sommigen denken dat we voor drugsgebruik zijn, maar dat is een misverstand. Drugs veroorzaken altijd problemen, de vraag is ook: hoe beperken we de schade, waar leggen we prioriteiten en hoe gaan we om met de gevolgen”. De afgelopen jaren voerde het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek op grote schaal een onderzoek naar cannabisteelt, de resultaten verschenen in het boek “Cannabisteelt in Vlaanderen”. Het resultaat van dat onderzoek wordt nu eveneens besproken op het tweedaagse congres in Gent. Het boek is een uitgave van Acco


Guido Van Peeterssen

3.12.07

Meer ruimte voor regering Verhofstadt

“Ons land is in een diepe crisis terecht gekomen, maar Open VLD wil zich verantwoordelijk opstellen,” zegt voorzitter Bart Somers. Dat betekent echter niet dat Open VLD een noodregering wil, die met een nieuw regeerakkoord naar het parlement zou trekken en er het vertrouwen vragen: “Wij verzetten ons tegen een noodregering. Wel moet het mogelijk zijn dat de zittende regering van lopende zaken, iets meer ruimte krijgt om de dringende problemen aan te pakken. Maar wel in overleg met het parlement en gestoeld op een brede consensus.” Voor Bart Somers moet nu eerst werk worden gemaakt van een echte staatshervorming.

Bart Somers is ervan overtuigd dat je geen stabiele federale regering kan vormen zonder een echte staatshervorming: “We moeten op zoek naar een nieuw evenwicht tussen de gemeenschappen en tussen de federale overheid en de deelstaten”. Daarom moet voor hem het debat over de staatshervorming nu snel op gang komen en moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Bart Somers herhaalt zijn oproep tot de christendemocraten om tot een communautaire consensus te komen en te stoppen met politieke spelletjes. De Vlaamse liberalen wijzen een noodregering af. “Het is te gemakkelijk Guy Verhofstadt te vragen nu alle problemen op te lossen die zich de voorbije weken en maanden hebben opgestapeld. Dat is niet ernstig”, zegt Bart Somers. Bovendien vreest de partijvoorzitter dat zo een noodregering zou kunnen misbruikt worden om het probleem van de staatshervorming op de lange baan te schuiven.

Dat betekent echter niet dat Open VLD haar verantwoordelijkheid niet wil opnemen. Daarom is een uitbreiding van de bevoegdheden van de zetelende regering van lopende zaken wel bespreekbaar. “Om het land goed te besturen, is er de regering van lopende zaken. Die moet de nieuwe moeilijkheden die opduiken in overleg met en onder controle van het parlement, gestoeld op een brede consensus, kunnen aanpakken.” Op die manier wil Open VLD dat de regering toch de meest dringende problemen kan aanpakken, in afwachting van een akkoord over de staatshervorming. Bart Somers sluit wel uit dat de regering van lopende zaken een actieve rol zal spelen in de Conventie ter voorbereiding van die staatshervorming. Bron: www.vld.be

Guido Van Peeterssen.

1.12.07

Naakt tegen Zinloos Geweld

Twaalf Antwerpse Horeca vrouwen deden wat ze niet laten konden: ze trokken hun stoutste schoenen aan en lieten hun kleren vallen. Het initiatief startte twee jaar geleden, maar toch duurde het tot 8 november voor de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens het eerste exemplaar overhandigt kreeg. Laurence Van Bree, moeder van de vermoorde Luna en restauranthoudster, had een moeilijk jaar achter de rug. Bijna was het project afgesprongen, tot Laurence opnieuw zwanger werd. Dat gaf de doorslag: Laurence poseerde hoogzwanger als teken van hoop, verwachting, toekomst en zo veel meer. Twaalf vrouwen, allen boven de 40, poseerden heel stijlvol en bevallig. Ze laten zien dat horeca springlevend is en dat ze hun mannetje staan. En ze halen er geld mee op voor de stichting Tegen Zinloos Geweld.

avrawe08Christian Lapinne: “We zijn heel blij met het initiatief van deze horecavrouwen die hiermee een positief signaal geven. Dankzij de opbrengst kunnen we nu de tweede druk van ons educatief Vlinderspel financieren. Experts verzekeren mij dat het heel zelden gebeurt dat een educatief spel een herdruk kent, maar is er zelfs vanuit het buitenland meer dan behoorlijke interesse”. Het ziet er naar uit dat de beweging die op 18 april 2006 spontaan ontstond als reactie op de zinloze moord op Joe Van Holsbeeck vorm krijgt. Dit dankzij de talrijke initiatieven die overal ontstonden en de vele vrijwilligers die onbaatzuchtig meewerken. De VZW verspreid niet alleen het Vlinderspel maar voert in talrijke Vlaamse steden vlindertegel acties. Daarbij worden opvallende vlindertegels geplaatst op drukke en symbolische plaatsen. Talrijke steden kochten al zo veel vlindertegels dat ze stilaan uitgroeien tot een sybool.

avrawe04Donderdagavond kreeg ook de Gentse schepen Mathias De Clercq een A-vrAwe kalender overhandigd. Initiatiefnemer Patrick De Bouw, voorzitter van de Federatie HoReCa Vlaanderen - afdeling Gent, stelde de kalender voor in aanwezigheid van een delegatie A-vrAwe kalendergirls. Schepen De Clercq drukte zijn waardering uit dat ook de Gentse Horeca dit initiatief tegen zinloos geweld volmondig steunt. De kalender wordt verkocht via de website www.zinloosgeweld.net .

In Gent is de kalender ook te koop in de volgende deelnemende horecazaken:
Kroeg Brasserie Restaurant d’Ouwe Hoeve, Dorpsstraat 48 te Deurle.
Cafe Pallieter, Overpoort 68 te Gent
Café Ter Walle, Krommewal 96 te Gent.
Restaurant Bastet, Oudburg 90 te Gent
Café De Kuip Van Gent, Korenmarkt Gent
Café Restaurant Le Progres , Korenmarkt Gent
Hotsy Totsy, Hoogstraat 1 (Poel), Gent.


Guido Van Peeterssen.

30.11.07

Westerse handelsbelemmeringen zijn belangrijke oorzaak van conflicten in derde wereld

Westerse handelsbelemmeringen zijn een vrijgeleide voor conflicten in ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit een onderzoek van Thomas Demuynck en Arne Schollaert van de vakgroep Sociale Economie (Universiteit Gent). De prijsevolutie van landbouwproducten op de termijnmarkt is een belangrijke graadmeter in de economie. De laatste jaren zijn de prijzen van tropische (koffie, cacao, rubber) en westerse (suiker, granen, vlees) landbouwproducten drastisch gedaald, wat nefaste gevolgen heeft voor de economieën van de minst ontwikkelde landen.

De jarenlange oversubsidiëring van de Westerse landbouwsector heeft het aanbod van westerse landbouwproducten sterk gestimuleerd. In sommige ontwikkelingslanden zijn sommige in het Westen geproduceerde (en daarna geïmporteerde) landbouwproducten -zelfs inclusief transportkosten- goedkoper dan wanneer deze landbouwproducten lokaal zouden worden geproduceerd! Op deze manier hebben de in het Westen geproduceerde en gesubsidieerde landbouwproducten alle lokaal geproduceerde landbouwproducten verdrongen. De zuiderse economieën werden ‘veroordeeld’ zich toe te leggen op de productie van tropische landbouwproducten, waardoor het aanbod daarvan sterk toenam. Hier bleef de vraag echter opmerkelijk achter. Bovendien is de invoer van bewerkte producten onderhevig aan een buitensporig hogere heffing dan de invoer van ruwe grondstoffen (de zogenaamde tariefescalatie) waardoor ook de verwerkende nijverheid in het zuiden geen kans maakt. Het resultaat van deze evolutie zien we momenteel in heel wat ontwikkelingslanden: bijzonder eenzijdige, enge arbeidsmarkten, waar buiten de artisanale productie van een (op de wereldmarkt verhandeld) tropisch landbouwproduct weinig alternatieven zijn.

De gevolgen van deze doorgedreven afhankelijkheid laten zich makkelijk afleiden: bij gebrek aan economische alternatieven zorgt een (verdere) daling van de prijzen voor tropische landbouwproducten voor een toenemende verarming, werkloosheid en een groeiende voorraad aan arbeidskrachten. Op lange termijn is dit geen houdbare situatie. Een deel van de economisch inactieven zal naar de stad migreren in de hoop daar een inkomen te kunnen genereren, het achterblijvende deel vormt een veelal misnoegde en bijzonder gewillige rekruteringsbasis voor elke vorm van 'economische' activiteit. Het is precies deze achterblijvende groep die de regio explosief maakt. Of het nu gaat om de ontdekking van een relatief waardevolle minerale grondstof of een charismatische figuur (met al dan niet nobele motieven): bij gebrek aan tewerkstellingsalternatieven zal dit ‘slapend’ arbeidspotentieel relatief eenvoudig geactiveerd worden.

Grootste kaasfondue van de wereld op Kokerello

Zaterdag 1 december 2007 wordt een absolute topdag voor Hotel en Bakkerijschool Gent, want dan probeert ze in samenwerking met Beemster de grootste kaasfondue van de wereld te maken op Kokerello in Flanders Expo Gent. De recordpoging begint onmiddellijk bij de start van Kokerello om 10 uur. Meesterkok Guy Van Cauteren komt er op toezien dat zijn recept goed wordt opgevolgd en zal de leerlingen met raad en daad bijstaan, want het wordt een hele klus om in het Guiness Book of Records te komen. Het huidige wereldrecord staat op naam van The Melting Pot, een restaurant in Fond du Lac in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten. Op 8 september maakte dat restaurant een fondue met 1.600 pounds kaas ( 725 kg ) in een pan met een breedte van 8ft ( 2,44 m ) en een hoogte van 36 inch ( 91 cm ). Hotel en Bakkerijschool Gent en Beemster laten alvast 1.000 kg Beemster kaas aanrukken en voorzien tientallen flessen witte wijn en kilo’s specerijen en look om het record meteen heel wat scherper te stellen. De speciale fonduepan wordt in een gespecialiseerd bedrijf ( Lekkerkerker in Lopik ) gemaakt en zal ongeveer 1.80 meter breed zijn en 1.30 meter hoog. Heel bijzonder is dat de pan met stoom verwarmd wordt.
Radio 2 zal de hele dag door aandacht besteden aan de recordpoging en verschillende bekende Vlamingen zullen komen proeven. De Beemster fondue zal rond 13 uur klaar zijn en wordt dan gratis uitgedeeld aan de bezoekers van Kokerello. http://www.kokerello.be/

Guido Van Peeterssen

29.11.07

Zwijnaarde wil meer verkeersveiligheid.

De bedrijven uit het Technologiepark Ardoyen, de Tramstraat en het Zwijnaardse Industriepark vragen dringende en structurele maatregelen om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de regio te verbeteren. Meer dan 4.600 werknemers uit meer dan 80 bedrijven en een aanzienlijk vrachtverkeer zijn hierbij de inzet. De ontsluiting schiet op vandaag schromelijk tekort. Voor zwakke weggebruikers zijn de aan- en afvoerwegen uiterst gevaarlijk. De dienstverlening van het openbaar vervoer is niet afgestemd op de noden van de gebruikers en het goederenvervoer moet zich letterlijk in halsbrekende bochten wringen.

VOKA bracht de lokale bedrijven samen om hun collectieve zorg te uiten en bundelde de bekommernissen. Zware trucks met oplegger die smalle straten moeten indraaien, afgezoomd met paaltjes en geparkeerde wagens, illustreren de nood aan een behoorlijke ontsluiting van het industriepark. Ook het personeel door de dorpsstraten om aansluiting te vinden met de snelwegen. Het Technologiepark ziet haar in- en uitgangen tweemaal daags ernstig gestremd door het drukke verkeer in de Tramstraat en het quasi stilstaand verkeer aan het Don Bosco college. Bedrijven op de beide parken hebben geen of ontoereikend bereik via het openbaar vervoer. Voetpaden zijn in de aan- en afvoerwegen Klaartestraat en Tramstraat niet voorzien.

En wie durft dan naar de toekomst te kijken? Een toekomst die met grootschalige projecten aan Flanders Expo (The Loop); de ontwikkeling van het bedrijventerrein Het eilandje en het Arteveldestadion, nog meer druk zal leggen op de toegankelijkheid van het gebied. Wanneer zorgt het Vlaams Gewest voor de sluiting van de R4 ter hoogte van Zwijnaarde? Hoe zit het met mobiliteit rond het nieuwe voetbalstadion van AA Gent? En hoever staat het mobiliteitsplan van de stad die vanaf de grote uitvalswegen de diverse aansluitingen moet voorzien. VOKA, de Kamer van Koophandel, wil zo snel mogelijk samen met de stad Gent, het Vlaamse Gewest en de Lijn aan tafel zitten. VOKA pleit voor een geïntegreerd masterplan dat vracht- en werkverkeer op veilige en vlotte wijze mogelijk maakt.

VOKA doet ook suggesties: een versnelde aanpak van de sluiting van de R4 (mét afstemming over de tijdige beschikbaarheid van verbindingswegen), een betere ontsluiting van de regio door openbaar vervoer (in het kader van het netmanagement van de Lijn). Er is nood aan een vlotte toeleiding van vracht- en werkverkeer via de Ringvaart naar de snelwegen, zonder onnodige doortochten door dorpscentra.

Gemeenteraadslid Sofie Bracke (VLD) kent het probleem: “Bedrijven en scholen veroorzaken een grote verkeersstroom in Zwijnaarde en ook het wegdek lijdt onder het zware wegverkeer. Verder zijn er nog problemen met snelheid en sluipwegen. Toch heeft de stad al veel maatregelen genomen”. Er zijn wel een aantal problemen die dringend aangepakt moeten worden. Sofie Bracke: “Op gebied van fietspaden mankeert er nog heel wat: ofwel zijn er geen fietspaden ofwel zijn ze in slechte staat. De vraag van VOKA naar voetpaden en gescheiden fietspaden is volledig terecht”. Gelukkig wordt Zwijnaarde goed bediend via het openbar vervoer, toch pleit Sofie Bracke hier voor een aantal maatregelen, zo wordt het tijd om tramlijn 21-22 door te trekken. Goed nieuws is dat er voor het doortrekken van tram 21-22 er 11,6 miljoen euro voorzien is. Het juiste tracé is nog niet gekend, maar als de studies in 2008 afgewerkt worden kunnen de werken ten vroegste in 2009 starten. Link: www.sofiebracke.be

Guido Van Peeterssen.

27.11.07

Nieuw Sint-Pietersstation weer een stapje dichterbij

Na de spectaculaire dynamitering van de oude postgebouwen aan het Gentse Sint-Pietersstation komen de werken in een nieuwe fase. Vandaag is Infrabel gestart met het graven van twee tunnels onder de treinsporen van het Gentse Sint-Pietersstation. De eerste tunnel komt rechtover de sporthal BME Hogeschool en komt aan de andere kant van de sporen uit in de Koningin Fabiolalaan. Het wordt een tunnel voor auto’s en fietsers en wordt de Verbindingstunnel of Timichegtunnel genoemd. Timicheg was een Filippino die tijdens de Wereldtentoonstelling van 1913 in het Filippijnse dorp in het huidige Miljoenenkwartier verbleef. Maar Timicheg vatte kou, werd zwaar ziek en stierf op 13 augustus 1913. Pas als deze tunnel klaar is wordt de huidige Voskenstunnel buiten gebruik gesteld. De eigenlijke werken starten begin 2008 op een leeg terrein tussen de sporen, men zal zowel richting van de Sint-Denijslaan als de Fabiolalaan graven.

Ter hoogte van hotel Trianon in de Sint-Denijslaan komt er een voorlopige tramtunnel. Greet Riebels: “We noemen hem voorlopig omdat hij tussen 2010 en 2015 als voorlopige tunnel voor trams, bussen, fietsers en voetgangers zal dienen. Daarna wordt één tunnelwand uitgebroken en wordt het bouwwerk deel van de open ruimte onder de sporen. In die open ruimte komt omstreeks 2016 het nieuwe tramstation, de zoenzone en wat verderop de open stationshal. Door de gefaseerde aanpak zullen er steeds trams en bussen onder de sporen kunnen rijden. Voor de aanleg van de voorlopige tramtunnel werd spoor 12 tijdelijk buiten gebruik gesteld. Vanaf spoor 12 worden de zijwanden manueel uitgegraven, om vervolgens de dakplaat te gieten van het eerste compartiment. Daarna zullen telkens nieuwe compartimenten, deel per deel, in de richting van het stationsgebouw worden aangebouwd.

De twee tunnels maken deel uit van het Project Gent Sint-Pieters dat het station en omgeving de komende tien jaar zal aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw: met een vernieuwd station, een nieuw tram- en busstation, 10.000 fietsenstallingen, vernieuwde straten en pleinen, grootschalige projectontwikkeling aan de Fabiolalaan en Sint-Denijslaan, een nieuw natuurpark, en een rechtstreekse autoverbinding met de R4 die via de Timichegtunnel aansluit op een ondergrondse parkeergarage voor 2810 auto’s. De voorlopige tramtunnel maakt, zoals gezegd, in het finale plaatje deel uit van de opengewerkte ruimte onder de sporen waarin het tramstation uitgeeft in de open stationshal. De tunnelwerken zijn begroot op 9 miljoen euro.

Guido Van Peeterssen.

Wisselmeerderheid voor hoofddoekenverbod

Gisteravond stemde de Gentse gemeenteraad na een drie uur durend debat toch in met een hoofddoekenverbod voor ambtenaren die met het publiek in contact komen. Burgemeester Termont: “Dit verbod komt er omdat de raadsleden niet vrij waren in hun keuze, die werd opgelegd door hun partij. Als alle raadsleden vrij waren te kiezen was dit voorstel nooit goedgekeurd”. Het is nu afwachten wat de Gentse OCMW raad zal beslissen, want het hoofddoekenverbod geldt niet voor personeel in dienst van het OCMW. Voor de zitting van de gemeenteraad was er een manifestatie van voor- en tegenstanders van het verbod. Aanhangers van Groen! en Voorpost stonden lijnrecht over elkaar, elk langs hun kant van de trap van het Gentse stadhuis. Volgens Groen! en Spirit moet een ambtenaar neutraal handelen maar moet hij niet neutraal zijn bij het dragen van religieuze symbolen. Voor Voorpost was het signaal duidelijk. Neutraal wil zeggen: neutraal over de hele lijn.

Eerst mocht Abderrahim Lahlali, advocaat en woordvoerder van het burgerinitiatief het woord voeren. Hij stelde dat actief pluralisme in Gent bestaat en huldigde de voorbeeldige wijze waarop Gent het islamitisch offerfeest organiseert. Zijn vraag voor actief pluralisme werd met 41 stemmen goedgekeurd, maar zijn vraag om religieuze kentekenen toe te laten, werd weggestemd. Tijdens het daaropvolgend debat namen alle politieke partijen hun gekende standpunten in. De debatten werden steeds breedsprakerig, blijkbaar werkte de aanwezigheid van TV camera’s op de verbeelding. Enkel Open VLD beperkte zich in de discussies en hield zwijgend voet bij stuk.

De tussenkomst van oppositie was vaak emotioneel en eerder op personen dan op hoofddoeken gericht. Filip Watteeuw (Groen!) huldigde de burgemeester voor zijn trouw aan de coalitiepartner maar haalde zwaar uit naar de VLD. Het verbod op hoofddoeken kon er volgens hem enkel komen met een wisselmeerderheid samen met het Vlaams Belang. Het cordon sanitaire werd daarmee doorbroken. Freya Van den Bossche (SP.a) hekelde de vaagheid van het verbod. Wie komt er met publiek in contact? Dat is een vraag die men nog niet beantwoord heeft.

Maar waarom is Open VLD tegen de hoofddoek? Sami Souguir (Open VLD): “We leven in een wereld die erg divers is, ook op cultureel en religieus gebied. De VLD respecteert ieders keuze, maar er zijn enkele eenvoudige regels zoals de scheiding tussen Kerk en Staat. Sommigen zien de hoofddoek als een religieus symbool, dat is een reden om hem te verbieden, tenminste voor ambtenaren die in contact komen met het publiek. Een neutrale overheid is nu eenmaal de beste garantie voor respect en diversiteit in onze maatschappij. Je kunt daar niet blijven over zeuren”. Voor Open VLD is iedereen dus volledig vrij in zijn religieuze overtuiging en ook in het dragen van een hoofddoek, alleen niet aan een loket.

De meest gehoorde klacht tijdens het debat was de verplichting die de partijen aan de raadsleden opgelegd hadden, anders was het verbod nooit gestemd. Maar dit klopt niet. Fractievoorzitter Sami Souguir: “ Het voorstel is er gekomen na een brede discussie in eigen rangen. De afspraak was dat de stemming volledig vrij was. Maar als het over discriminatie en diversiteit gaat dan zijn er andere punten die belangrijker zijn. Zo is het aantal personeelsleden van allochtone afkomst bedroevend laag. En er werken bijna geen gehandicapten aan de stad Gent, ook die mensen verlangen naar zinvol werk in een aangepaste omgeving. Dat is de echte prioriteit”. http://www.liberales.be

Guido Van Peeterssen.

26.11.07

Nieuwe brochure informeert patiënt zonder grenzen

In een recente raadpleging van de Europese Unie bij de 27 EU lidstaten bleek de nood aan meer rechtszekerheid voor de mobiele patiënt een grote prioriteit. Met haar nieuw voorstel van richtlijn op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg dat de Europese ministerraad in december zal bespreken, hoopt de Europese Commissie oa de juridische situatie van de mobiele patiënt te kunnen verbeteren. Om in te spelen op deze vraag naar meer informatie publiceren de Onafhankelijke Ziekenfondsen een nieuwe brochure: ‘Geprogrammeerde medische verzorging in het buitenland’.

Elk jaar trekken duizenden Belgen de grens over om zich in het buitenland te laten behandelen, vertelt Christian Horemans, verantwoordelijke Internationale Zaken. Daarbij komt steeds dezelfde vraag terug: worden de medische kosten ten laste genomen of terugbetaald door mijn ziekenfonds in België? Deze materie is zeer complex en zeer actueel. Met de nieuwe brochure bieden de Onafhankelijke Ziekenfondsen een praktische handleiding. Door middel van 70 vragen en antwoorden worden de mogelijkheden, binnen de wetgeving, weergegeven wanneer iemand zich in het buitenland wenst te laten behandelen, alsook de procedures en formaliteiten die in de ziekteverzekering gelden. De materie is complex, de patiënten moeten zich vóór hun vertrek goed informeren, want het ziekenfonds kan niet alles terugbetalen aldus Christian Horemans.

De klemtoon van de brochure ligt op de Europese regelgeving en grensstreekprojecten daar de meeste Belgen naar een buurland trekken voor medische verzorging. Ziekenhuizen als het AZ van Maastricht, het Noord-Franse Universitaire Ziekenhuis in Rijsel en het Klinikum in Aken, hebben voor vele Belgische grensstreekbewoners een grote aantrekkingskracht. In de Euregio Maas-Rijn bestaat er bijvoorbeeld het grensoverschrijdende project IZOM op basis waarvan bijna 2.500 leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 2006 een Nederlandse of Duitse specialist hebben geraadpleegd, alsnog Christian Horemans.

Maar soms gaat men het nog verder zoeken, zoals in de Verenigde Staten. Nieuwe behandelingen kunnen patiënten soms nieuwe hoop geven. Men vergeet hierbij vaak dat de kostprijs van medische verzorging in de VS zeer hoog ligt, waarbij de eventuele financiële tussenkomst van het Belgische ziekenfonds slechts een druppel op een hete plaat is. Met deze primeur in België willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen meer duidelijkheid scheppen in een materie die onvoldoende gekend is. Naast een helder overzicht van de verschillende juridische mogelijkheden, geeft de brochure aan de patiënt ook de mogelijkheid om via een beslissingsboom zelf te bepalen welke regeling voor zijn of haar situatie van toepassing is.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hopen dat de toekomstige evoluties, op Europees en op Belgisch niveau, tot een zekere vereenvoudiging van deze materie zal leiden, een mening die de lezer van deze brochure ongetwijfeld zal delen. De brochure ‘Geprogrammeerde medische verzorging in het buitenland’ bestaat in het Nederlands en Frans, en kan gratis gedownload worden via http://www.mloz.be

25.11.07

Juwelier wint Gouden Draak 2007

draak13 De Draak is een pluralistische vereniging die bezorgd is om het Nederlandstalige karakter van de stad Gent. Daarom reikt De Draak elk ieder jaar de trofee ‘De Gouden Draak’ uit aan een beginnende handelszaak in de Arteveldestad. Voorwaarde is een aantrekkelijk en fris uiterlijk en originele Nederlandse naam. Uit ruim 30 voorstellen werden uiteindelijk 15 kandidaten weerhouden, volgens de organisator, mevrouw Huguette De Bleecker, is het tekenend dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een mooie maar ook treffende naam voor hun handelszaak. Dit jaar werd de Gouden Draak uitgereikt aan Karlien Hofman en Jan Vanhoutteghem voor hun juwelierszaak ’Edelgedacht’ in de Henegouwenstraat 89. Zij kozen voor ‘Edel’ omdat zij als ambachtelijke kunstenaars met liefde voor edel metaal en edelstenen een fraai en tijdloos ontwerp aanbieden. ‘Gedacht’ staat dan weer voor de bezieling om een kunstwerk te maken.

draak04 Maar De Draak huldigt ieder jaar meteen ook een persoon die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maakte voor de Vlaamse eigenheid. Dit jaar mocht professor Stijn Verrept de zevende ‘Orde van de Gentse Draak’ ontvangen. Aan deze toekenning is meteen een fraai kunstwerk verbonden. Beeldhouwer Walter Dauw van het beeldhouwerscollectief ‘Loods 13’ vervaardigde een kunstwerk dat de Maagd van Gent voorstelt. Professor Stijn Verrept is een gedreven man die het Nederlands zowel in binnen- als buitenland onderwijst. Hij schreef een aantal boeken over taal en communicatie en een groot aantal artikelen. In 2001 ontving hij in San Diego de ‘Meada Gibbs Outstanding Teacher Award’ en in 2002 werd hij opgenomen in de Hall of Fame van het Belgisch Direct Marketing Verbond. Link: http://www.dedraak.centerall.com

Guido Van Peeterssen.

Studie naar alternatieve energiesystemen binnenkort verplicht.

Vrijdag keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit betreffende de haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen bij grote gebouwen definitief goed. Hierdoor zal bij het ontwerp van grote gebouwen onderzocht moeten worden of de toepassing van alternatieve energiesystemen rendabel is. Zo wil men mensen bij de bouw van grote oppervlaktes laten nadenken over hun energieverbruik en het gebruik van alternatieve energiebronnen. De bouwer wordt dan gestimuleerd om ook andere dan klassieke energiesystemen in overweging te nemen. Uit cijfers blijkt dat het goed mogelijk is in gebouwen om de CO2 uitstoot sterk te verminderen. Tussen 1990 en 2005 stegen de CO2 emissies met liefst 20 %. De ombuiging van deze trend is een enorme uitdaging. Daarom wordt voor de aanvang van de nieuwbouw met een vloeroppervlakte boven de 1.000 m2, gevraagd om de technische en economische haalbaarheid na te gaan van alternatieve energiesystemen. Dit zijn onder meer: gedecentraliseerde energievoorzieningen met hernieuwbare energiebronnen, warmtekrachtkoppeling, stadsverwarming en warmtepompen. Uiterlijk een maand na de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning moet de haalbaarheidsstudie bij het Vlaams Energieagentschap worden ingediend.

Voorbeeld: een ziekenhuis vervult zijn behoefte aan warmte en stroom met warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit is een installatie die tegelijk stroom opwekt en warmte aanmaakt, en aldus energie bespaart. Veronderstel dat een ziekenhuis twee WKK installaties plaatst met elk 60 kW. Per jaar wordt 547 MWh stroom opgewekt en 1.330 MWh warmte aangemaakt. Door het gebruik van warmtekrachtkoppeling wordt jaarlijks 385 MWh bespaard en 231 ton CO2 vermeden. Met de bespaarde energie en de van overheidswege toegekende warmtekrachtcertificaten wordt de investering op minder dan acht jaar terugverdiend. De levensduur van de WKK installatie bedraagt ongeveer 15 jaar. Eenmaal de investering terugverdiend, is de besparing pure winst.

Volgens minister Crevits zal die haalbaarheidsstudie mensen aan het denken zetten over het energieverbruik en het gebruik van energiebronnen in gebouwen. Het valt niet alleen te hopen maar ook te verwachten dat ten gevolge de haalbaarheidsstudie meer alternatieve energiesystemen zullen worden geplaatst. Die verminderen behalve onze afhankelijkheid van dure en schaarse of schadelijke buitenlandse brandstoffen ook onze uitstoot van broeikasgassen. Gebouwen vormen overigens één van de twee thema's die centraal staan op de focusdag van de Vlaamse Klimaatconferentie, komende maandag, in het Congrescentrum in de Zoo van Antwerpen.

Guido Van Peeterssen.

23.11.07

Woon- en zorgcampus De Liberteyt officieel geopend

liberteyt02Vrijdagnamiddag openden OCMW voorzitter Geert Versnick en minister Marino Keulen de nieuwe zorg- en wooncampus De Liberteyt in Wondelgem. Geert Versnick: “De Liberteyt is een pareltje, een ultramodern gebouw, voorzien van erg ruime en comfortabele woonkamers die dubbel zo groot zijn als voorgeschreven. Bovendien zijn de kamers voorzien van alle comfort zoals een zithoek, badkamer en een kitchenette”. Het gloednieuwe gebouw heeft plaats voor 125 bewoners en vervangt het oude rusthuis Sint-Jozef dat niet meer aan de functionele normen van verzorging en verpleging beantwoordde.

Het OCMW van Gent heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in de modernisering van de rust- en verzorgingstehuizen. Er werd besloten om de rusthuizen om te vormen tot vier nieuwe campussen. OCMW voorzitter Geert Versnick: “Op deze campussen zijn woon- en zorgcentra met een zorgaanbod op maat van ieders behoefte. Het OCMW voorziet daarom ook in seniorenwoningen, of in tijdelijke opvang in dagverzorgingscentra of een kortverblijf”.De eerste realisatie was het centrum voor senioren De Vijvers in Ledeberg. De tweede vernieuwing was campus Heiveld in Sint-Amandsberg. Op die site is er ook woningcomplex met dienstverlening en een trefcentrum. Op 31 augustus 2005 werd campus Zonnebloem te Zwijnaarde geopend. De vierde campus die vrijdag plechtig geopend werd is De Liberteyt in Wondelgem. Geert Versnick: “De Liberteyt vorm het sluitstuk van een hele reeks vernieuwingen in het zorgaanbod voor senioren in het OCMW Gent”.

liberteyt09Het gebouw heeft 9.507 m2 oppervlakte en is gebouwd in een u-vorm met in het midden een gang met uitzicht op de binnentuinen aan weerszijden. Het gelijkvloers bestaat uit een ruime inkomhal met cafétaria, onthaal, kapsalon, een ergolokaal en de mogelijkheid voor een cybercafé. Opvallend zijn de ruime woningen met ramen tot op de grond en voorzien van zonneweringen. Het OCMW Gent is een pilootproject voor het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden”. Dit fonds financiert voorzieningen die beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorg comfort en toch betaalbaar blijven. Om de residenten toe te laten te genieten van een huiselijke sfeer werd er bijzondere aandacht besteed aan de binnenhuisinrichting. Veronique Dierinck: “ Er werd gekozen om elke verdieping in een andere kleur te schilderen en variatie te steken in de vloerbekleding, deuren, lambrisering, tegels en zo meer”.

Volgens oude documenten is er in Wondelgem sinds 1280 een instelling die zich bezig hield met armen en hulpbehoevenden: de Armenkamer. Die stond tot aan de Franse Revolutie in voor de armenzorg. Nadien gingen al de bezittingen over naar het Bureel van Weldadigheid, een officiële instelling met vijf bestuursleden die verkozen werden door de gemeenteraad. In 1834 kreeg het Bureau der Weldadigheid de herberg De Liberteyt in pacht genomen van de gemeente. In 1928 werden er opnieuw verbouwingswerken uitgevoerd en kreeg het rustoord ook zijn naam: Gesticht Sint-Jozef . Sint-Jozef kreeg in 1980 een nieuwe vleugel waarbij 60 nieuwe bedden in gebruik genomen werden. In 2005 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe complex dat opnieuw de naam De Liberteyt kreeg.

Guido Van Peeterssen.

Campagne zichtbaarheid in het verkeer krijgt vorm

Zichtbaarheid in het verkeer staat centraal tijdens de novembermaand. Ook in Gent worden heel wat initiatieven genomen om de zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren. In Gent werden al vier preventieve fietscontroles uitgevoerd. Burgemeester Termont: “Gent is een fietsvriendelijke stad, dat bewees de fietscontrole van 12 november. Al hoewel het een onaangename en koude avond was werden er op het Wilsonplein 1.229 fietsen gecontroleerd. Daarvan was 30% (of 345 fietsers) niet in orde. Dit toont aan dat we fietsers moeten stimuleren om meer aandacht aan eigen veiligheid te besteden”. Commissaris De Smet: “Wij willen in Gent een duidelijk signaal geven dat we verkeersveiligheid ernstig nemen. Bij alle controles samen werden 1.989 fietsen gecontroleerd, daarvan was 75% in orde: die fietsers kregen een fluo slagband”.

draakje3Op 28 oktober komt er op het Gentse Sint-Pietersplein een grote Fluo-happening. Vanaf 19 uur kan iedereen voor de laatste keer zijn fietslichten laten controleren. Wie daarna tegen de lamp loopt mag rekenen op een boete van 50 euro. De actie richt zich vooral op de Gentse basisscholen. De kinderen krijgen er gratis fluoriserende verkeerskazuifels. De hele avond staat in het teken van de reflecterende kledij en worden er reflecterende gadgets en fietsverlichting verdeeld. Dit om voetgangers en fietsers aan te sporen zich zichtbaar te maken in het verkeer. Iedereen is welkom.

Op de fluo jasjes komt een draakje dat symbool staat voor de verkeersacties in Gent die gericht zijn op jongeren. Burgemeester Termont: “ Gent is nauw verbonden met de mythologische figuur van de draak. Een draak staat voor veiligheid en bescherming en is het ideale logo voor verkeersveiligheidsacties”. Het draakje heeft echter nog geen naam, daarom werd er een oproep gedaan aan alle kinderen van de Gentse basisscholen om te zoeken naar een naam voor het Gentse politiedraakje. De winnaar zal in de loop van de maand januari bekend gemaakt worden. Maar om jong én oud bij de verkeersveiligheid te betrekken is er nu een postkaartenactie. Het centraal thema van de postkaarten is ‘Fluo in Gent’. De postkaarten worden gratis verspreid in alle commissariaten, dienstencentra en de Stadswinkel.

Guido Van Peeterssen.

22.11.07

Tweede explosie voormalig postgebouw nu zondag

Zoals eerder aangekondigd zal in opdracht van de NMBS Holding de resterende toren van het voormalige postsorteercentrum Gent X nu zondag 25 november om 15.25 uur gesloopt worden met behulp van een minimale hoeveelheid springstoffen. Afgelopen week werd de explosie van de achterste toren op zaterdag 17 november geëvalueerd. Behalve de langere uitvoeringsduur voor het plaatsen en controleren de bedrading tussen de lonten, verliep het springplan naar wens. Er worden geen ingrijpende wijzigingen aangebracht in de planning voor de komende operatie.

Wel zijn er enkele aandachtspunten. De testexplosie wordt geschrapt. De brandweer zal het waterscherm nog beter afstemmen op de windrichting. Bij de vorige explosie kwam een wolk van zwaar puinstof vrij, die afdreef in de richting van de Koningin Fabiolalaan, maar die wel snel ging liggen. De politie houdt rekening met mogelijk meer publiek dan bij de eerste explosie. De ordediensten zullen waken over de handhaving van de veiligheidsperimeter. Het stuk van de Fabiolalaan tot aan de Tenderstraat zal opnieuw afgesloten worden voor alle verkeer tussen 15.00 uur en 15.40 uur.


De trams zullen opnieuw niet door de tramtunnel aan het Maria Hendrikaplein rijden tussen 15.15 uur en 16.00 uur. Zij zullen stoppen op de laatste halte voor en achter het station. De onderbreking van het tramverkeer gaat pas in na de laatste inspectieronde door de springmeester, om de hinder voor de tramreizigers zo kort mogelijk te houden.

Voor de bussen van De Lijn blijft de geplande omleiding gedurende heel de dag gelden. De bussen krijgen gans de dag het verbod om door de Voskenstunnel te rijden. Vanaf het busstation voor het station rijden ze om via de Koningin Elizabethlaan of de Koning Albertlaan. De buslijnen 34, 35 en 36 houden halt aan de achterkant van het station. De Lijn zet extra personeel in om de reizigers te begeleiden. (zie www.delijn.be).

Het treinverkeer wordt tijdens de operatie opnieuw NIET onderbroken. Alle verwachte treinen lopen het station binnen op de sporen verst verwijderd van het postgebouw. Infrabel sluit vanaf ’s ochtends vroeg veiligheidshalve de perrons af die dichtst bij het postgebouw liggen.

Greet Riebels: “Het voormalig postgebouw Gent X wordt afgebroken om plaats te maken voor een busstation met een veel grotere capaciteit. Daaronder, op niveau -1 wordt één van de twee nieuwe Kiss en Ridezone gepland, een grote hoeveelheid fietsrekken en nog dieper een deel van de ondergrondse autoparking”. Het infopunt Project Gent Sint-Pieters blijft telefonisch bereikbaar gedurende het weekend van 24 en 25 november, via 09/241 24 11.

Guido Van Peeterssen